Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami można zdefiniować jako planowanie, organizację, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów projektu oraz motywowanie wszystkich zaangażowanych w nim osób, aby osiągnąć cele projektu zgodnie z ustalonym terminem, kosztami i kryteriami wykonania. Sztuka zarządzania projektami, która znacznie rozwinęła się w ciągu ostatnich piętnastu lat, stanowi dziś ścisłą, profesjonalną dyscyplinę. Składa się na nią wiedza teoretyczna oraz konkretny zestaw umiejętności i kompetencji.

Profesjonalizm w Zarządzaniu Projektami ma nie tylko pozytywne odzwierciedlenie w stylu działania organizacji, ale także wpływa na podniesienie motywacji i satysfakcji z pracy osób odpowiedzialnych za projekty.

Zarządzanie projektami koncentruje się na zastosowaniu wiedzy, doświadczeń, narzędzi, metod oraz technik w cyklu życia projektu, tak, aby osiągnąć zakładane cele. Wiąże się to z koniecznością godzenia ze sobą wielu zagadnień, jak np.:

 • zakres, czas, koszty oraz jakość
 • różne potrzeby i oczekiwania zaangażowanych osób
 • zidentyfikowane i niezidentyfikowane wymagania
 • Nasze działania skupiamy wokół realizacji projektów biznesowych godząc wszystkie w/w parametry w różnych branżach.
 • Nasi konsultanci dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, dlatego też poza kompleksowymi projektami budowy i wdrożenia systemów zarządzania podejmujemy się zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Projektami zarządzamy zgodnie z własną metodykę prowadzenia projektów. Nasza metodyka została wypracowana w oparciu o doświadczenia w zarządzaniu projektami naszych konsultantów oraz bazuje na metodyce wypracowanej przez Project Management Institute. Metodyka ta opublikowana w " A Guide to Project Management Body of Knowlendge" jest de facto standardem w zarządzaniu projektami.

Posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu bardzo złożonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, gdzie podejmowaliśmy się zarówno całych projektów obsadzając w nich wszystkie pozycje w zespołach wykonawczych, jak również podejmując się jedynie zarządzania projektem i koordynując zasoby klienta i firm wykonawczych.

Zlecając zarządzanie projektem naszej firmie mają Państwo pewność spełnienia celów projektu w zakresie:

 • zakresu projektu
 • jakości
 • realizacji budżetu kosztów i nakładów
 • budżetu czasu
 • zarządzania ryzykiem
 • wykorzystania zasobów ludzkich
 • jakości komunikacji