Zgodnie z Długofalową Strategią Rozwoju Spółki przyjętą w 2016 roku firma ITBCG ukierunkowała swoje działania w kierunku ciągłego rozwoju i rozbudowywania działalności firmy w kierunku badawczo-rozwojowym.

Jednym z głównych celów strategicznych Wnioskodawcy na najbliższe lata jest poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie automatycznej obsługi uczestników imprez masowych.

Decyzja o przyjętym kierunku rozwoju działalności została poprzedzona szczegółową analizą rynku dokonaną przez itBCG w zakresie spodziewanego popytu, istniejącej konkurencji i dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie wielofunkcyjnych technologii.


Do celów szczegółowych Wnioskodawcy, które zamierza osiągnąć poprzez realizację projektu należą:

  • wprowadzenie do oferty Spółki nieoferowanych dotąd produktów stanowiących wynik własnej myśli technicznej
  • poszerzenie obecnego portfela klientów w celu maksymalizacji zysków oraz poszerzenia zakresu działalności firmy
  • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost nakładów na działalność B+R oraz podniesienie kwalifikacji personelu i zwiększenie potencjał kadry przedsiębiorstwa
  • wzrost potencjału organizacyjnego przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zasobów firmy, tworzenie nowej wiedzy z zakresu innowacji – wiedza nabyta na etapie prac B+R, a następnie w procesie wdrożenie ich wyników zostanie wykorzystana przy tworzeniu następnych nowych lub komplementarnych produktów
  • wypracowanie pozycji lidera na rynku szeroko rozumianej obsługi imprez masowych wykorzystującej najnowocześniejsze rozwiązania IT.

E-faktury i elektronizacja dokumentów przychodzących 

w firmie to duże oszczędności

Po przejściu na rozliczenia elektroniczne, mała firma, wystawiająca 50 faktur, może zaoszczędzić kilkaset złotych rocznie.
Zapytaj naszych ekspertów.